បើស្រលាញ់នាងពិត

បើស្រលាញ់នាងពិត សូមអ្នក
​​​ទុកពេល និង ឧកាសដល់នាង
កុំព្រួយ…….នាងនឹងត្រលប់មកវិញ…ពេលនោះ
នាងនឹងក្លាយជារបស់អ្នក
បើសិននាងមិនមកទេ….
បន្តរការចាំរបស់អ្នករហូតនាងត្រលប់មក
បើនាងមិនមកក្នុងពេលណា មួយដែលអ្នកមិនអាចចាំបាន……
ចូរព្យាយាមបំភ្លេចនាង ហើយ…នេះនែគឺជា ថ្នាំកណ្តុរ…..
លេបសំលាប់ខ្លួនឯងដើម្បីនាងទៅ….
 

Khmer funny picture, funny album Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger